Povinné zmluvné poistenie

 • Poistite si auto online
 • Porovnajte si ceny poisťovní
 • Uzavrite poistnú zmluvu za 5 minút
 • Využite naše skúsenosti v oblasti poistenia

Čo je to povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie (PZP), tiež nazývané zákonné poistenie, je poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

Čo pokrýva povinné zmluvné poistenie?

PZP zodpovednosti vozidla pokrýva škody na zdraví a náklady, ktoré vznikajú pri usmrtení osôb, škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, taktiež náklady na ušlý zisk a finančné náklady, ktoré vyplývajú z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia.

Výška poistného krytia pri PZP

Zákonom sú pre poisťovne stanovené nasledovné limity poistného krytia:

 • 5 000 000 € : pri škode na zdraví alebo pri usmrtení, výška je stanovená bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 • 1 000 000 € : škody na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi.

Poisťovne ponúkajú za príplatok aj produkty PZP s nadštandardnými limitmi krytia.

Kto musí mať uzatvorené PZP?

Zo zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré ďalšie špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách (napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje).

PZP vozidla uzatvára držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (technický preukaz), vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie začína dňom zápisu vozidla do evidencie motorových vozidiel.

PZP a poistná udalosť

Nastala nasledovná situácia. Mali ste dopravnú nehodu, teda vznikla poistná udalosť, ktorej ste vinníkom a spôsobili ste škodu na majetku či zdraví inému účastníkovi cestnej premávky. Na pokrytie týchto škôd slúži PZP zodpovednosti vozidla. Vašou povinnosťou je túto udalosť nahlásiť vašej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť a následne preplatí škody priamo poškodenej strane. PZP poskytuje len základné poistné krytie, ako doplnkové (nepovinné) poistenie je možné uzavrieť havarijné poistnenie (známe aj ako Kasko).

Asistenčné služby a pripoistenia

Poisťovne ku PZP štandardne poskytujú aj asistenčné služby. Ponuka služieb a rozsah krytia sa líši v každej poisťovni, preto sa pred uzavretím zmluvy v danej poisťovni informujte, aké služby budete mať k dispozícii.

Patria sem nasledovné služby, ktoré vám pomôžu pri najbežnejším problémoch, s ktorými sa stretnete na cestách: oprava alebo odťah vozidla pri poruche a nehode, pomoc pri defekte, nedostatku paliva a strate kľúčov, zabezpečenie náhradného vozidla a ďalšie.

K PZP môžete uzavrieť viacero druhov pripoistení, prípadne vám ich poisťovňa poskytne v cene jej PZP produktu. Najčastejšie sú to tieto pripoistenia:

 • Úrazové poistenie osôb
 • Pripoistenie čelného skla
 • Pripoistenie živelných udalostí
 • Pripoistenie právnej ochrany

Aké doklady dostanem k PZP?

K PZP zodpovednosti vozidla patria tieto doklady:

 1. Poistná zmluva, resp. návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 2. Biela karta: …čítajte viac
 3. Zelená karta: …čítajte viac
 4. Všeobecné poistné podmienky o PZP
 5. Správa o nehode: …čítajte viac

Povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla online

Okrem štandardného uzavretia povinného zmluvného poistenia podpisom poistnej zmluvy je možné využiť poistenie online, ktoré si jednoducho “vyklikáte” na počítači online z pohodlia vášho domova prostredníctvom našej internetovej aplikácie, pričom tento proces vám zaberie maximálne 10 minút. Online PZP vzniká zaplatením prvého poistného priamo na účet poisťovne, netreba nič podpisovať ani sa osobne dostaviť do danej poisťovne. Zaplatiť je možné platobnou kartou alebo pomocou internet bankingu.

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie je nepovinné (doplnkové) poistenie vozidla. Kryje škody na vašom automobile následkom vami nezavinenej havárie, požiaru, živelnej pohromy či pri odcudzení, poškodení alebo neoprávnenom použití vozidla. Rozdielom oproti PZP je poistné plnenie, ktoré sa pri havarijnom poistení vypláca v nových cenách, najviac však do výšky trhovej ceny vozidla, a to v prípade totálnej škody.